ข้อมูลบุคลากร


นายสมชาย  ประเสริฐชีวะ
สัตวแพทย์ชำนาญงาน รักษาราชการแทน
ปศุสัตว์อำเภอพร้าว
โทรศัพท์  086-195-2082
นางสาวสิริพักตร์  จินะกัน
ปศุสัตว์ตำบลบ้านโป่ง
โทรศัพท์  093-039-9145


นายวุฒิชัย  คนดี
ปศุสัตว์ตำบลน้ำแพร่
โทรศัพท์  097-953-4703