วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2554

กิจกรรมเตรียมความพร้อมในการจัดระบบป้องกันโรคสัตว์สู่คน
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพร้าว ร่วมกับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ดำเนินการติดป้ายประชาสัมพันธ์ , รณรงค์ทำความสะอาดและพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคในฟาร์มสุกรรายย่อยทุกราย และ ดูแลด้านสุขภาพสัตว์โดยการถ่ายพยาธิสุกรที่สุขภาพไม่สมบูรณ์และรักษาพยาบาลสุกรที่เจ็บป่วย โดยดำเนินการระหว่างวันที่ 23 พฤษภาคม 2554 - 30 มิถุนายน 2554

วันอังคารที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2554

โครงการพลิกฟื้นธนาคารควายไถนา ตามพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถสำนักงานปศุสัตว์อำเภอพร้าว  ร่วมกับศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพร้าว ได้จัด โครงการพลิกฟื้นธนาคารควายไถนา ตามพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เมื่อวันที่  7  มิถุนายน  ๒๕๕4 ณ ศูนย์เรียนรู้สัตว์พลังงานทดแทน บ้านหนองปลามัน หมู่ที่ ๑ ตำบลน้ำแพร่ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ จำนวนผู้เข้าโครงการ จำนวน  6๐  คน  เพื่อปลุกจิตสำนึกให้เกษตรกรหันกลับมาใช้ประโยชน์จากกระบือในการไถนา และผลพลอยได้จากกระบือ