วันพุธที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

มาตรการควบคุมป้องกันการปนเปื้อนเชื้ออีโคไล


สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพร้าว  ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์และให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์ ผู้ประกอบการสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ และผู้บริโภคในพื้นที่  ตามมาตรการควบคุมป้องกันปนเปื้อนเชื้อ  อี.โคไล  ในโรงฆ่าสัตว์และสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ ณ ตลาดสดเวียงพร้าว เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2554