วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่ 15-16 ธันวาคม 2554 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพร้าวร่วมออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ ณ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ โดยให้บริการ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคสัตว์ , รักษาพยาบาลสัตว์   , ผ่าตัดทำหมัน , ถ่ายพยาธิ , ให้คำปรึกษาปัญหาด้านการเลี้ยงสัตว์

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพร้าวเตือนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีกร่วมเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก

เตือนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีก ให้หมั่นดูแลสุขภาพสัตว์ปีกของตน เพื่อเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกอย่าปล่อยให้นอนตากลมหนาว หรือโดนฝน รวมทั้งป้องกันจากสัตว์พาหะนำโรคไข้หวัดนก
              นายสมชาย ประเสริฐชีวะ ปศุสัตว์อำเภอพร้าว เผยว่า ช่วงนี้เป็นช่วงเสี่ยงต่อการเกิดโรคไข้หวัดนก จึงขอเตือนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีก ให้หมั่นตรวจสอบดูแลสุขภาพสัตว์ปีกอยู่เป็นประจำ หากพบอาการผิดปกติให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ทันที พร้อมจัดเตรียมป้องกันคอกสัตว์จากลม ฝน และสัตว์พาหะนำโรคไข้หวัดนก โดยเฉพาะนก หนู ต่างๆ
              ปศุสัตว์อำเภอพร้าว เผยต่ออีกว่า ช่วงนี้เริ่มเข้าสู่หน้าหนาว หลายแห่งมีอากาศหนาวเย็น ประกอบกับบางพื้นที่ยังมีฝนตกชุก ทำให้สัตว์ปีกเสี่ยงต่อการเป็นโรคไข้หวัดนก และโรคระบาดสัตว์ปีกอื่นๆ ผู้เลี้ยงสัตว์ปีกควรจัดให้มีเล้า หรือโรงเรือนสำหรับสัตว์ปีกนอนในตอนกลางคืน สามารถป้องกันแดด ลม ฝน และพาหะนำโรคระบาดสัตว์ได้ อีกทั้งยังง่ายต่อการดูแลสุขภาพอีกด้วย นอกจากนี้ควรมีการเสริมวิตามินและแร่ธาตุ รวมทั้งถ่ายพยาธิภายนอกและภายในตามโปรแกรมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สัตว์ปีกมีสุขภาพแข็งแรง หากพบสัตว์ปีกป่วยหรือตายผิดปกติ ไม่ทราบสาเหตุ อย่าได้นำสัตว์ปีกที่ป่วยตายไปประกอบอาหาร หรือโยนทิ้งน้ำอย่างเด็ดขาด เพราะจะเป็นการทำให้เชื้อโรคแพร่กระจายไปยังพื้นที่อื่นๆ ได้เร็วยิ่งขึ้น
        หากพบสัตว์ปีกป่วยหรือตายผิดปกติให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ ปศุสัตว์ตำบล อาสาปศุสัตว์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์การบริหารงานส่วนตำบล (อบต.)ในพื้นที่ทันที หรือโทรแจ้งสายด่วนของปศุสัตว์อำเภอ เบอร์โทรศัพท์ 086 1952082 เพื่อความรวดเร็วในการเข้าควบคุมโรคมิให้แพร่ระบาดได้ทันท่วงที

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพร้าวเตือนภัยเกษตรกรระวังโรคระบาดในช่วงฤดูหนาว

นายสมชาย  ประเสิฐชีวะ ปศุสัตว์อำเภอพร้าว กล่าวว่า ในช่วงอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ฤดูหนาวนี้ หากเกษตรกรปล่อยให้สัตว์กระทบลมหนาวนานเกินไป สัตว์อาจล้มป่วยด้วยโรคระบาดได้ เช่น โรคปากและเท้าเปื่อย โรคพีอาร์อาร์เอส โรคไข้หวัดนก และโรคนิวคาสเซิล เป็นต้น ซึ่งโรคดังกล่าวส่งผลให้สัตว์ป่วยตายเป็นจํานวนมาก โดยได้สั่งกําชับให้เจ้าหน้าที่และอาสาปศุสัตว์ทุกหมู่บ้านลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรเพื่อให้คําแนะนําความรู้ด้านป้องกันโรค การดูแลสุขภาพสัตว์ การฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคระบาด และค้นหาสัตว์ป่วย หรือตายที่มีอาการคล้ายโรคระบาด โดยหากตรวจพบการเกิดโรคให้ดําเนินการควบคุมโรคทันที

วันพุธที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

มาตรการควบคุมป้องกันการปนเปื้อนเชื้ออีโคไล


สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพร้าว  ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์และให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์ ผู้ประกอบการสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ และผู้บริโภคในพื้นที่  ตามมาตรการควบคุมป้องกันปนเปื้อนเชื้อ  อี.โคไล  ในโรงฆ่าสัตว์และสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ ณ ตลาดสดเวียงพร้าว เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2554

วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2554

กิจกรรมเตรียมความพร้อมในการจัดระบบป้องกันโรคสัตว์สู่คน
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพร้าว ร่วมกับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ดำเนินการติดป้ายประชาสัมพันธ์ , รณรงค์ทำความสะอาดและพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคในฟาร์มสุกรรายย่อยทุกราย และ ดูแลด้านสุขภาพสัตว์โดยการถ่ายพยาธิสุกรที่สุขภาพไม่สมบูรณ์และรักษาพยาบาลสุกรที่เจ็บป่วย โดยดำเนินการระหว่างวันที่ 23 พฤษภาคม 2554 - 30 มิถุนายน 2554

วันอังคารที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2554

โครงการพลิกฟื้นธนาคารควายไถนา ตามพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถสำนักงานปศุสัตว์อำเภอพร้าว  ร่วมกับศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพร้าว ได้จัด โครงการพลิกฟื้นธนาคารควายไถนา ตามพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เมื่อวันที่  7  มิถุนายน  ๒๕๕4 ณ ศูนย์เรียนรู้สัตว์พลังงานทดแทน บ้านหนองปลามัน หมู่ที่ ๑ ตำบลน้ำแพร่ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ จำนวนผู้เข้าโครงการ จำนวน  6๐  คน  เพื่อปลุกจิตสำนึกให้เกษตรกรหันกลับมาใช้ประโยชน์จากกระบือในการไถนา และผลพลอยได้จากกระบือ