วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2558

มาตรการป้องกันโรคในตลาดค้าสัตว์

     ด้วยปัจจุบันพบการระบาดของโรคปากและเท้าเปื่อย(Foot and Mouth Disease)ในโค-กระบือ หลายพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ สร้างความเสียหายให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมการเลี้ยงโคนม ซึ่งจากการสอบสวนโรคพบว่าสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการลักลอบเคลื่อนย้ายสัตว์ที่เป็นโรคและเชื้อที่ปนเปื้อนมากับรถพ่อค้าสัตว์ที่ตระเวนรับซื้อสัตว์ในพื้นที่รวมถึงตลาดนัดค้าสัตว์
     ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดโรคระบาดสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ จึงให้ดำเนินการตามมาตรการ ดังนี้
     ๑.มาตรการควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์ ก่อนที่จะออกใบอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์ ให้มีการตรวจหารอยโรคในโค-กระบืออย่างละเอียด โดยเน้นวิการแผลที่บริเวณปากและไรกีบ หากพบวิการให้ทำการสั่งกักสัตว์และห้ามเคลื่อนย้าย
     ๒.มาตรการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ให้พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคยานพาหนะที่บรรทุกสัตว์ให้ชุ่มทั้งตัวรถและล้อรถ
     ๓.ผู้ที่ไม่ดำเนินการตามมาตรการ และนำสัตว์ที่เป็นโรคหรือมีวิการเข้าไปซื้อ-ขายในตลาดนัดค้าสัตว์ ต้องถูกดำเนินการตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.๒๕๕๘
     ๔.มาตรการสร้างภูมิคุ้มกันโรคปากและเท้าเปื่อย สัตว์ทุกตัวที่จะนำไปซื้อ-ขายในตลาดนัดค้าสัตว์จะต้องทำวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย หรือมีใบรับรองการฉีดวัคซีนป้องกันโรค อย่างน้อย ๑๐ วัน และไม่เกิน ๖ เดือน
สภาพอากาศแปรปรวน หมั่นตรวจสุขภาพสัตว์เลี้ยง
นายสมชาย ประเสริฐชีวะ ปศุสัตว์อำเภอพร้าว ได้กล่าวว่า ช่วงนี้อากาศแปรปรวน ในช่วงเวลากลางวันมีอากาศร้อนจัด และในบางวันมีฝนตกในหลายพื้นที่ของประเทศ อาจทำให้สัตว์ปีกเกิดความเครียดได้ ส่งผลต่อระดับภูมิคุ้มกันในร่างกายของสัตว์ปีกต่ำ ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดโรคระบาด และสามารถแพร่ระบาดของโรคในสัตว์ปีก เช่นโรคหลอดลมอักเสบ โรคอหิวาต์สัตว์ปีก และโรคระบาดสัตว์ปีกอื่นๆ เกษตรกรจึงควรหมั่นสังเกตอาการ และเฝ้าระวังโรคระบาดในสัตว์ปีกอย่างใกล้ชิด

                        เกษตรกรควรเตรียมรับมือ หมั่นสังเกตสุขภาพของสัตว์ปีก ควรเสริมวิตามิน เกลือแร่ การจัดการสิ่งแวดล้อมที่อยู่ของสัตว์ปีกให้เหมาะสม เช่น อย่าให้ลมโกรก ให้อยู่ในที่อุณหภูมิพอเหมาะ จัดให้มีเล้าหรือโรงเรือนสำหรับสัตว์ปีกที่มีรั้วปิดมิดชิด สามารถนอนในตอนกลางคืน สามารถป้องกันแดด ฝน ลมและพาหะนำโรคระบาดสัตว์ได้ อีกทั้งยังง่ายต่อการดูแลสุขภาพสัตว์ปีกอีกด้วย และต้องใช้หลักความปลอดภัยทางชีวภาพ ( Biosecurity) ในการป้องกันเชื้อโรคเข้ามาในฟาร์ม เช่น การใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรค การควบคุมคนหรือยานพาหนะเข้า – ออกฟาร์ม การมีเล้าหรือโรงเรือนเพื่อป้องกันพาหะนำโรค เป็นต้น และให้ทำวัคซีนตามโปรแกรมที่สัตวแพทย์กำหนดอย่างเคร่งครัด

                      หากเกษตรกรพบสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติโดยไม่ทราบสาเหตุ สัตว์ปีกมีอาการทางระบบทางเดินหายใจ เช่น หายใจลำบาก หน้าบวม น้ำตาไหล อาการทางระบบประสาท เช่น คอบิด ชักเกร็ง และอาการอื่นๆเช่น ท้องเสีย ขนยุ่ง ซึม ไม่กินอาหาร ไข่ลด ไข่รูปร่างผิดปกติ หงอน เหนียงสีคล้ำ หรือหน้าแข็งมี  จุดเลือดออก ให้รีบแจ้งอาสาปศุสัตว์ หรือเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอ หรือปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่ทันที เพื่อจะได้ดำเนินการตรวจสอบ สอบสวนโรค และควบคุมโรคไม่ให้แพร่กระจายออกไปได้อย่างทันท่วงที อย่านำสัตว์ปีกไปประกอบอาหารหรือโยนทิ้งน้ำ ให้ทำการฝังหรือเผาตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ ขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่   สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพร้าว หรือ โทรศัพท์ 086-195-2082

วันอังคารที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ขอเชิญแต่งกายชุดสีดำ ถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระสังฆราช

ขอเชิญแต่งกายชุดสีดำ
ถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระสังฆราช
--------------------------------
ตามที่รัฐบาลเชิญชวนข้าราชการ พนักงานของรัฐ ภาคเอกชน ประชาชน พุทธศาสนิกชนร่วมกันถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ด้วยการแต่งกายชุดสีดำ เนื่องในวันพระราชทานเพลิงศพ 
วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ โดยพร้อมเพรียงกัน