วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2558

มาตรการป้องกันโรคในตลาดค้าสัตว์

     ด้วยปัจจุบันพบการระบาดของโรคปากและเท้าเปื่อย(Foot and Mouth Disease)ในโค-กระบือ หลายพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ สร้างความเสียหายให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมการเลี้ยงโคนม ซึ่งจากการสอบสวนโรคพบว่าสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการลักลอบเคลื่อนย้ายสัตว์ที่เป็นโรคและเชื้อที่ปนเปื้อนมากับรถพ่อค้าสัตว์ที่ตระเวนรับซื้อสัตว์ในพื้นที่รวมถึงตลาดนัดค้าสัตว์
     ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดโรคระบาดสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ จึงให้ดำเนินการตามมาตรการ ดังนี้
     ๑.มาตรการควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์ ก่อนที่จะออกใบอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์ ให้มีการตรวจหารอยโรคในโค-กระบืออย่างละเอียด โดยเน้นวิการแผลที่บริเวณปากและไรกีบ หากพบวิการให้ทำการสั่งกักสัตว์และห้ามเคลื่อนย้าย
     ๒.มาตรการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ให้พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคยานพาหนะที่บรรทุกสัตว์ให้ชุ่มทั้งตัวรถและล้อรถ
     ๓.ผู้ที่ไม่ดำเนินการตามมาตรการ และนำสัตว์ที่เป็นโรคหรือมีวิการเข้าไปซื้อ-ขายในตลาดนัดค้าสัตว์ ต้องถูกดำเนินการตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.๒๕๕๘
     ๔.มาตรการสร้างภูมิคุ้มกันโรคปากและเท้าเปื่อย สัตว์ทุกตัวที่จะนำไปซื้อ-ขายในตลาดนัดค้าสัตว์จะต้องทำวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย หรือมีใบรับรองการฉีดวัคซีนป้องกันโรค อย่างน้อย ๑๐ วัน และไม่เกิน ๖ เดือน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น